• Uw boot moet zo verzekerd zijn dat de met stalling verband houdende activiteiten gedekt zijn. Wij beschikken als bedrijf uiteraard over een aansprakelijkheidsverzekering. Wij dragen gedurende de stallingperiode geen volledig risico voor eventuele schade aan het vaartuig. Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade indien ons ten aanzien van die schade een bepaalde mate van schuld kan worden verweten. De gestalde vaartuigen zijn/worden niet door ons verzekerd. U dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en brand. Het niet verzekeren van het vaartuig door huurder komt voor risico van huurder.
 • De stallingsperiode is vastgesteld voor een periode van 7 maanden en loopt van 1 oktober tot 1 mei. Vanaf 1 december tot 15 maart is de hal niet toegankelijk. De toegang is verboden voor onbevoegden. Bezoekers dienen zich vooraf te melden.
 • Alle motoren worden verplicht winterklaar gemaakt door Gerben van der Weij Watersport tenzij anders overeengekomen.
 • U dient alle persoonlijke bezittingen van boord te halen. Uw boot dient leeg opgeleverd te worden. Wij zijn onder geen beding verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van uw persoonlijke bezittingen.
 • Tijdens de stalling is het niet toegestaan om:
  • gasflessen, losse brandstoftanks en overige brandgevaarlijke attributen aan boord achter te laten;
  • de (scheeps-)verwarming te gebruiken zonder direct toezicht;
  • accu´s (in het vaartuig) op te laden zonder direct toezicht;
  • werkzaamheden aan, in of op het vaartuig te (laten) verrichten (door derden). Alleen voor bepaalde werkzaamheden kan tijdelijk vrijstelling worden verleend. Echter, brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen, slijpen, branden en werken met open vuur in het algemeen, zijn te allen tijde verboden.
 • Indien u een of meer van de bovengenoemde punten niet naleeft, wordt u voor eventuele gevolgen aansprakelijk gesteld.
 • De gestreken mast dient niet langer te zijn dan het vaartuig zelf. Indien dit wel het geval is, dan wordt deze op het mastenrek geplaatst.
 • Het is in de stallingsruimte niet toegestaan werkzaamheden aan vaartuigen uit te voeren. Op aanvraag kan DHZ-ruimte gehuurd worden.
 • Vanaf 15 maart is het aanbrengen van antifouling toegestaan op basis van de volgende voorwaarden:
  • schuren dient te gebeuren met afzuiging;
  • voor alle werkzaamheden geldt dat de vloer wordt afgedekt met plastic;
  • alle afval dient opgeruimd en meegenomen te worden;
  • het is niet toegestaan werkzaamheden door derden te laten verrichten (tenzij anders is overeengekomen).
 • Bij extreme aangroei van het onderwaterschip kan een bedrag voor het afvoeren van slib inrekening gebracht worden.
 • Het is niet toegestaan behoudens met toestemming op het terrein open vuur te gebruiken.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed.