Algemene voorwaarden

Hier vindt u een overzicht van onze algemene stallingsvoorwaarden:

Stallingsovereenkomst

 • De stallingsperiode voor de winterstalling is vastgesteld voor een periode van 7 maanden en loopt van 1 oktober tot 1 mei en voor de zomerstalling voor een periode van 5 maanden; van 1 mei tot 1 oktober. Vanaf 1 december tot 15 maart zijn de loodsen en het buitenterrein niet toegankelijk. Bezoekers dienen zich vooraf te melden.
 • Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Gerben van der Weij Watersport B.V. heeft u als booteigenaar kennisgenomen van deze algemene voorwaarden en gaat u akkoord met de inhoud.
 • De overeenkomst tussen beide partijen (booteigenaar en Gerben van der Weij Watersport B.V.) is bindend na onze bevestiging per mail op de door u gedane reserveringsaanvraag via onze website.

Tarieven en betaling

 • Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 • De stallingprijs wordt bepaald door de vierkante meters van het te stallen object (LOA x BOA). De opgegeven afmetingen worden door ons gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd. De gestreken mast dient niet langer te zijn dan het vaartuig zelf. Als dit wel het geval is, wordt deze in het mastenrek geplaatst.
 • De stalling wordt gefactureerd gedurende de stallingsperiode.
 • Wij rekenen voor de winterstalling een minimaal factuurbedrag van € 400,-.
 • De factuur dient te worden voldaan binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn.
 • We hebben het recht om extra kosten in rekening te brengen als het afspuiten van het onderwaterschip extra tijd kost door sterke aangroei.
 • Een overzicht van onze actuele tarieven vindt u hier.

Bewaring

 • We hebben ten alle tijden het recht om gebruik te maken van ons retentierecht als u als booteigenaar de verschuldigde stallingkosten niet (geheel) heeft voldaan.
 • Als de stallingovereenkomst tussentijds eindigt wegens een verzoek van u als booteigenaar tot teruggave van de boot, bent u verplicht de volledige stallingprijs en eventuele extra kosten voor verplaatsing en andere werkzaamheden te voldoen.
 • Het vaartuig kent geen vaste plek in de stallingruimte. Boten worden op volgorde van binnenkomst en naar inzicht van Gerben van der Weij Watersport B.V. in stallingsruimte geplaatst.
 • Vanaf half maart worden boten naar buiten gereden en vaarklaar gemaakt. We werken volgens een ‘last in, first out’-systeem. Op volgorde van binnenkomst in het najaar, wordt een ophaalafspraak gemaakt in het voorjaar. Afspraken worden vanaf half maart door ons ingepland. Het initiatief en de regie hiervoor liggen bij Gerben van der Weij Watersport B.V.
 • We behouden ons het recht om boten gebracht op trailer over te zetten op een stallingsbok, waarbij de trailer op het buitenterrein wordt gestald. Eventuele kosten zijn voor rekening van de booteigenaar.
 • Een reservering voor een stallingsplek is op geen enkele wijze overdraagbaar aan derden.

Verplichtingen Gerben van der Weij Watersport B.V.

 • Wij nemen het vaartuig op afgesproken datum en tijdstip in bewaring en stellen het vaartuig op overeengekomen datum en tijdstip weer ter beschikking aan u als eigenaar.
 • Wij zorgen voor een correcte bewaring van het vaartuig en treffen alle benodigde maatregelen ter voorkoming van schade.
 • Wij garanderen een vorstvrije winterstalling. Indien nodig maken wij de scheepsmotor winterklaar.

Verplichtingen en regels voor booteigenaren

 • Als booteigenaar dient u ons werfregelement bestudeerd te hebben en zich hieraan te houden.
 • Uw boot moet zo verzekerd zijn, dat de met stalling verband houdende activiteiten gedekt zijn. Wij beschikken als bedrijf uiteraard over een aansprakelijkheidsverzekering. Wij dragen gedurende de stallingperiode echter geen volledig risico voor eventuele schade aan het vaartuig. Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade, als ons ten aanzien van die schade een bepaalde mate van schuld kan worden verweten. De gestalde vaartuigen zijn/worden niet door ons verzekerd. U dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en brand. Het niet verzekeren van het vaartuig door booteigenaar komt voor risico van u, als eigenaar.
 • U dient ervoor te zorgen dat aanwezige gasflessen, losse brandstoftanks en overige brandgevaarlijke attributen aan boord van het vaartuig worden verwijderd. Doet u dit niet, dan heeft Gerben van der Weij Watersport B.V. het recht dit voor u te doen. Eventuele kosten hieruit voortvloeiend worden aan u doorberekend.
 • Accu’s dienen losgekoppeld te worden en kunnen – op uw verzoek – door ons in bewaring gesteld worden. Lithium accu’s dienen altijd verwijderd te worden en door booteigenaar meegenomen te worden. Het is niet toegestaan accu’s (in het vaartuig) op te laden zonder direct toezicht.
 • Het is niet toegestaan de (scheeps-)verwarming te gebruiken zonder direct toezicht.
 • U dient alle persoonlijke bezittingen van boord te halen en uw boot leeg op te leveren. Wij zijn onder geen beding verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van uw persoonlijke bezittingen.
 • De booteigenaar mag nooit zelf zijn eigendom van de stallingsplaats halen dan wel naar de stallingsplaats terug te brengen.
 • Alleen met onze toestemming, heeft u toegang tot de stallingsruimte.

Werk derden en DHZ

 • Het is niet toegestaan om op de stallingplaats onderhouds- of reparatiewerkzaamheden te verrichten. Op aanvraag kan tijdens de stallingsperiode door booteigenaar DHZ-ruimte worden gehuurd.
 • Het is niet toegestaan werkzaamheden door derden te laten verrichten, tenzij anders is overeengekomen.
 • Vanaf 15 maart is het voor u – als booteigenaar – mogelijk zelf voorjaarswerkzaamheden (DHZ) aan uw boot uit te voeren. DHZ is uitsluitend mogelijk door het huren van een DHZ-ruimte à € 49,50 per dag (minimale huurperiode 1 dag). Deze ruimte is overdekt en voorzien van elektra. Genoemd tarief is exclusief transport van stallingsplek naar DHZ-ruimte. 
 • Onder deze voorjaarswerkzaamheden worden verstaan: poetsen en reinigen van uw boot en het zelf aanbrengen van antifouling. Voor al deze werkzaamheden gelden de volgende voorwaarden:
  – schuren alleen met afzuiging;
  – booteigenaar zorgt zelf voor alle benodigde materialen en gebruikt eigen gereedschap en apparatuur;
  – voor alle werkzaamheden geldt dat de vloer volledig wordt afgedekt met plastic;
  – alle afval dient te worden opgeruimd en meegenomen.
 • Het moment van DHZ wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van de positie van het vaartuig in de stallingsruimte. Bij het afnemen van meerdere DHZ-dagen vinden deze aaneensluitend plaats; waarna vervolgens het vaartuig te water wordt gelaten. 

  Annulering van de stalling

  • Na een schriftelijke bevestiging per mail door Gerben van der Weij Watersport B.V. op uw reserveringsaanvraag (via onze website) is de stallingsovereenkomst bindend en bent u stallingsgeld verschuldigd. Bij een annulering van de reservering tussen 15 september en 1 oktober wordt 50% van het stallingsgeld in rekening gebracht. Bij een annulering ná 1 oktober wordt het volledige stallinggeld in rekening gebracht.
  • Als u uw boot niet voor 1 juli heeft opgehaald, gaat zomerstalling in en ontvangt u voor de periode tot 1 oktober hiervoor een factuur.

  Tenslotte
  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de eigenaar van Gerben van der Weij Watersport B.V.

  Gerben van der Weij Watersport B.V. – augustus 2023

   Gerben van der Weij Watersport B.V.

   Himpenserdyk 12
   8939 BZ LEEUWARDEN

   Gerben van der Weij Watersport is hét adres in Leeuwarden voor stalling en onderhoud van uw boot. Door jarenlange ervaring weten we als geen ander wat nodig is om probleemloos te varen.

   Share This